Pogoji uporabe

Pravno obvestilo

Vsebina, objavljena na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba d.d. (v nadaljevanju MKZ), se lahko uporablja in reproducira le v nekomercialne namene, kjer pa mora ohraniti vsa navedena opozorila o avtorskih pravicah in se torej ne sme prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati.

Uredniki se bodo trudili zagotoviti točno in ažurno vsebino na spletnih straneh družbe MKZ, vendar ne prevzemajo nobenih garancij o njeni točnosti in/ali ažurnosti. Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti MKZ, niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih strani družbe MKZ, ne odgovarja za škodo, ki bi izhajala iz dostopa do, uporabe ali nemožnosti uporabe informacij na spletnih straneh družbe MKZ ali za kakršne koli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

Vsi uporabniki vso objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost. Spletne strani, na katere kažejo povezave iz spletnih strani MKZ, niso pod nadzorom družbe MKZ.

Politiko zasebnosti, varovanja osebnih podatkov na spletnih straneh družbe Mladinska knjiga Založba d.d. si lahko preberete na www.mladinska.com/politikazasebnostimkz.

Politika zasebnosti, varovanja osebnih podatkov na spletni strani dobrezgodbe.com

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih upravljavec je Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ).

V MKZ je imenovana pooblaščena oseba za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mkz.si.

Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani MKZ ter pravicami uporabnikov na tem področju, poleg tega pa tudi z informacijami glede piškotkov pri uporabi spletnih strani, s katerimi upravlja MKZ.

1. Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. MKZ bo kot upravljavec pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnal v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Upravljavec bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabil organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.

1.1 Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

O vas zbiramo različne podatke, odvisno od narave našega poslovnega razmerja z vami.

Če prejemate novice s spletne strani dobrezgodbe.com, zbiramo: elektronski naslov

Če sodelujete v nagradnih igrah, zbiramo: elektronski naslov, ime, priimek in naslov. Nagrajenci morajo MKZ posredovati tudi davčno številko, če gre za nagrado v vrednosti nad 42 EUR, če gre za denarno nagrado pa tudi številko bančnega računa.

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku preko spletnih strani in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali druge dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

1.2 Nameni obdelave in podlage za obdelavo osebnih podatkov

- Obdelava na podlagi pogodbe

MKZ obdeluje osebne podatke posameznikov za izpolnjevanje svojih obveznosti iz pogodbenega razmerja, izhajajočega iz članstva v knjižnih klubih Svet knjige in Ciciklub ter iz sklenjenih prodajnih pogodb s kupci (naročila knjig, prehranskih dopolnil, trgovskega blaga). V okviru izpolnjevanja pogodbenih obveznosti in uveljavljanja pravic iz pogodbe MKZ obdeluje kontaktne osebne podatke kupcev oziroma članov klubov (ime, priimek, naslov, telefonska številka, poštni naslov, elektronska pošta) za naslednje namene: identifikacija kupca oziroma člana, sklenitev pogodbe, dobava naročenega blaga, dostava naročenega blaga na dom, proučevanje in analize nakupnih navad posameznika ter posledično ciljano trženje, na podlagi česar kupec oziroma član s strani MKZ prejema obvestila o ponudbi, lahko pa tudi personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije, reševanje morebitnih ugovorov ali reklamacij posameznikov, pošiljanje obvestil kupcem oziroma članom v zvezi z izvajanjem pogodbenega razmerja, izvajanje morebitnih postopkov izterjave ter za druge namene, potrebne za izvajanje ali sklepanje pogodbenega razmerja med MKZ in kupcem oziroma članom.

- Obdelava na podlagi zakona

Področna zakonodaja (npr. davčna zakonodaja) lahko določa, da je potrebno določene podatke hraniti določeno časovno obdobje. Te podatke bo MKZ dolžna hraniti tudi v primeru preklica soglasja za obdelavo osebnih podatkov oziroma zahteve posameznika za omejitev obdelave osebnih podatkov ali prenehanja pogodbenega razmerja med posameznikom in MKZ. Po preteku zakonsko določenega obdobja bo MKZ te podatke uničila.

- Obdelava na podlagi zakonitega interesa

MKZ lahko  obdeluje osebne podatke na podlagi zakonitega interesa, vendar le, če po skrbni oceni interesi MKZ ne prevladajo nad interesi ali temeljnimi pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se osebni podatki nanašajo, pri čemer se upoštevajo razumna pričakovanja posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki, glede na njihovo razmerje do upravljavca, tj. MKZ. Skladno s Splošno uredbo EU o varstvu osebnih podatkov (General Data Protection Regulation - GDPR) spada med zakonite interese upravljavca osebnih podatkov tista obdelava, ki je nujna za preprečevanje prevar in zlorab ali za izterjavo neplačanih pogodbenih obveznosti kupcev. Prav tako se na podlagi zakonitega interesa osebni podatki kupcev v omejen obsegu obdelujejo za namene neposrednega trženja, vendar pa v tem primeru obdelava osebnih podatkov kupcev poteka omejeno časovno obdobje (v primeru splošne ponudbe največ pet let od zadnjega nakupa, v primeru luksuznih knjižnih izdaj in dražjih nacionalnih projektov pa lahko izjemoma tudi dlje), z upoštevanjem strogih pogojev veljavne zakonodaje in v zelo omejenem obsegu obdelave, zlasti segmentiranja in profiliranja, ki v nobenem primeru ne temelji na zbiranju velikih količin osebnih podatkov o posamezniku, ni vsiljivo, ne vključuje posebnih vrst osebnih podatkov, ter na način, da profil posameznika nanj in na njegov položaj v razmerju do upravljavca nima pomembnejšega vpliva, zlasti pa ni v nobenem primeru podlaga za avtomatizirano ali drugačno odločanje o njegovih pravicah v razmerju do upravljavca. Posameznik lahko navedeni obdelavi kadar koli ugovarja.

- Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava podatkov lahko temelji na soglasju, ki ga posameznik da MKZ. MKZ obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, dogodkih, ki jih organizira MKZ, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, sodelovanje v nagradnih igrah, natečajih, anketah in kvizih, ki jih organizira MKZ, proučevanje in analize nakupnih navad posameznikov ter posledično ciljano trženje, na podlagi česar posameznik s strani MKZ prejema personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije. Posameznika se naslavlja po različnih komunikacijskih kanalih, glede na to, katere kontaktne podatke je posameznik posredoval MKZ ob podaji soglasja za namene neposrednega trženja (po pošti, po elektronski pošti, po telefonu, preko SMS sporočil).

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli MKZ, pri čemer si MKZ v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z MKZ. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.

Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko MKZ izvaja profiliranje posameznika na podlagi njegovih preteklih nakupov, kar omogoča ponujanje blaga, prilagojenega profilu posameznika. Profiliranje ima lahko za posledico posameznikovemu predvidenemu okusu prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi MKZ, vendar za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti niti pravnih posledic v razmerju do MKZ. Profiliranje za namen neposrednega trženja lahko vključuje uporabo datuma rojstva.

1.3 posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Osebni podatki posameznika bodo posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, ko bo to nujno v okviru izpolnjevanja pravic in obveznosti iz sklenjene prodajne pogodbe, pogodbe o članstvu v knjižnih klubih Svet knjige in Ciciklub, pogodbe o naročilu in dobavi revij, na podlagi zakonitega interesa upravljavca oziroma če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.

Podatki se bodo posredovali:

 • pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov

1.4 Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov MKZ hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani.

V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja MKZ hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.

V okviru zakonitega interesa MKZ hrani podatke praviloma še 5 let od zadnjega nakupa.

Določene podatke je MKZ kot upravljavec dolžan hraniti skladno z veljavno zakonodajo (npr. izdani računi se skladno z zakonom hranijo 10 let od njihove izstavitve). Podatke sodelujočih v nagradnih igrah hranimo samo dokler nagrade niso podeljene, nato se izbrišejo oziroma uničijo, izjema so osebni podatki nagrajencev, katere smo dolžni hraniti skladno z veljavno davčno zakonodajo še 10 let po podelitvi nagrade.

Po izpolnitvi namena obdelave oziroma preklica soglasja posameznika, MKZ zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko MKZ zaradi potrebe po nadaljnjih  tržnih analizah in preučevanja nakupnih navad MKZ odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.

1.5 Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

MKZ zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. MKZ lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če MKZ podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.

MKZ sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@mkz.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali preko telefona na št. 080 1205.

Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko MKZ zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko MKZ zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

MKZ posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • Pravico do dostopa do podatkov
 • Pravico do popravka
 • Pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • Pravico do omejitve obdelave
 • Pravico do prenosljivosti podatkov
 • Pravico do ugovora.

a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od MKZ dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave
 • vrste osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU)
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika MKZ zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko MKZ zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, MKZ pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi na podlagi zakonitega interesa MKZ, pa za obdelavo njegovih osebnih podatkov ne obstajajo nobeni prevladujoči zakoniti razlogi
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.

d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da MKZ omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • MKZ osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov
 • je posameznik vložil ugovor v zvezi z obdelavo, dokler se ne preveri, ali zakoniti interesi upravljavca prevladajo nad interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki.

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredovala MKZ, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga MKZ, ki so mu bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika ali pogodbi in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.

f) Pravica do ugovora

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima na podlagi razlogov, povezanih z njegovim posebnim položajem, pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov, če ta temelji na zakonitih interesih, za katere si prizadeva MKZ. MKZ preneha obdelovati osebne podatke, razen če dokaže nujne razloge za obdelavo, ki prevladajo nad interesi, pravicami in svoboščinami posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov upravljavcu pošlje na elektronski naslov dpo@mkz.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.

Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.

Če je posameznik pri MKZ uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi MKZ meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri MKZ v roku 15 dni od prejema odločitve MKZ. MKZ mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.